oorspronkelijk logo Deelerwoud

Slide Background

Nieuwe natuur

In 2014 is gestart met de omvorming van ruim 46 hectare weidegrond in het centrale deel van landgoed Deelerwoud naar natuurterrein. Hiervoor is door de provincie Gelderland subsidie verleend in het kader van het SKNL (Subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap), zodat de waardedaling van de grond en de inrichtingskosten gesubsidieerd worden. Deze percelen werden in het verleden bemest, waardoor de bovenlaag voedselrijk is. Om de natuurwaarden te laten toenemen is het wenselijk dat de in de bodem opgehoopte meststoffen geleidelijk worden afgevoerd. Daarom zal in de komende jaren het beheer van de betrokken percelen gericht zijn op verschraling door middel van maaien plus afvoeren van het maaisel, gecombineerd met begrazing. Het natuurdoel is ‘Kruiden- en faunarijk grasland’. Het grofwild heeft vrije toegang tot de natuurgraslanden en helpt met haar begrazing de natuurdoelen te realiseren.